Naturreservat

Hela Kinnekulle är ett Natura 2000-område med arton olika men lika fantastiska naturreservat.
Kalkbrottet är ett självklart mål, gå gärna uppe utefter kanten och sedan ner och titta uppåt. Mäktiga kanter svindlar.
Det är också fint att gå gamla industrivägen ner till samhället Hällekis, vägen kantad av hagar och Hönssäters kapell sen italienskt ut med sina höga cypresser.
Stigen mellan Råbäcks och Trolmens hamn är spännande mellan hav och en stenbrant. Du hittar bäckar såväl som en gammal båt som har använts som lusthus.
Trolmens hamn är en gammal utskeppningshamn, idag en liten oas men en vissa dagar med en spöklik öde känsla.
Hedmarkerna på södra och östra delen av kullen är storslagna betesmarker. Som på Öland eller Gotland 😉
Karta från Länsstyrelsen med alla reservat hittar du härkinnekulle smal

1. Halla.

Hedlandlandskap. Stort och öppet breder heden ut sig med spridda träd och buskar. Som de gamla betesmarkerna såg ut förr.

2. Blomberg.
Gammelträdens hagmarker. Vid Blomberg finns många stora ståtliga ekar, oxlar, lindar, askar och almar. Många av ekarna är gamla, många är flera hundra år.

3. Västerplana storäng.
Trappsteget mot havet. Ett långsmalt område med en klev ned mot Vänern med vidsträckt utsikt mot Kålland och Läckö Slott.

4. Gamleriket.
Uråldriga ekhagar. Gamleriket är hagar helt fyllda av gamla ekar. Unikt växt och djurliv under de enorma trädkronorna.

5. Såten.
Kargt Hedlandskap. Stora kalkstenshällar som betas av kor och får. Unika växter som trivs med den karga och magra jordmånen.

6. Bestorp.
Åsar beklädda med granskog och dalar med lövskog. System av åsar av sten och block leder genom området som ligger strax söder om toppen på kullen. Stora betesmarker öppnar upp ibland.

7. Österplaxna hed och vall.
Vidsträckta betesmarker och lummig ädellövskog. Kinnekulles största naturreservat med branta klippor och vildvuxen barrskog. Landskapet här är ålderdomligt och präglat av ett växt- och djurliv som formats av betande djur och liar under många sekler.

8. Råbäcks sjöskog.
Strandskog med vandringsled mellan två hamnar. Kustremsan med strandskog, söder om Råbäcks hamn. Det finns många döda träd och då trivs både spillkråkan och mindre hackspetten.

9. Råbäcks ekhagar.
Gamla ekar och en igenväxande hagmark. Grova ekar som nästan trängs av yngre träd som yngre ek, björk och ask. Träd är värdar för ett myller av insekter, lavar, mossor, svampar och mycket annat.

10. Gröne skog. 
Det stora kalkbrottet. I området finns rester efter kalkbrott som avvecklades på 1950-talet. Överallt finns massor av nakna block och kalkstensväggar.

11. Stora Salen.
Slåtterängar, lövskog och gammal barrskog. Ligger söder och väster om Högkullen, bergets högsta punkt 306 meter över havet. Slåtterängen har en artrik flora med nattviol, brudbröd och fältgentania. Ängen slås och räfsas årligen på sensommaren. Storslagen utsikt över Vänern.

12. Skagen.
Odlingslandskap med stenmurar, betesmarker, slåtteräng och åkrar. Genom den sydvästra delen av reservatet går även en mindre åsrygg, en “drumlin”.

13. Törnsäter.
Hagmarker och Alunskifferbrott. Hagmarkerna på kullens östra sida har en mängd gamla brott efter brytning av alunskiffer. Gamla ekar och lindar står ståtliga i landskapet.

14. Råbäck.
Skog och hagmarker. Skogsparti mellan strandskog och hagmarker. Gränsar till Hellekis Säteri i norr.

15. Hellekis.
Skog och hagmarker med stora dammar. Sträcker sig från Vänerns strand till ängarna vid järnvägen. Stora dammar med sjöfågel finns söder om växthusen.

16. Munkängarna.
Högväxt bokskog och stenbant. Munkängarna var under lång tid slåtteräng som tillhört Hellekis och Råbäcks Herrgårdar.  På 1800-talet blev delar av området en engelsk park som var öppen för allmänheten. På försommaren blommar ett hav först vitsippor och gulsippor, senare bedövande mängd av ramslök.

17. Djurgården.
Betesmarker med gamla lövträd. Under medeltiden användes området av adeln till jakt på hjortar och annat vilt. Idag är det mest kor och får. I en del av området finns lövsumpskogar med klibbal och ask.

18. Hönsäters sjöskog.
Strandbrant med hällar och skogsmarker. Utmed stranden är det en brant kant med kalkstenshällar. Ibland flera meter hög ibland nere vid vattenytan. Träden får nu stå orörda och bli ståtliga karaktärsträd. I hagmarkerna frodas hassel i de gamla betesmarkerna.

Läs mer i folder och se på karta utgivna av länsstyrelsen i Västra Götalands Län:

Kinnekulle Folder  Kinnekulle Karta